มหัศจรรย์โลกทะเล : )

มหัศจรรย์ !!! โลกทะเล : )

      

      ทะเลถือเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดและเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีความอุดมสมบูรณ์มีคุณค่าด้านนิเวศวิทยา  เศรษฐกิจ  สังคมที่สำคัญเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวอันหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตที่ล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์ ซึ่งกันและกัน 

 ผู้จัดทำ

รายชื่อสมาชิก (กลุ่มสัมมนาทะเล)

1. นางสาววรรณนิศา  สืบสาย

Photo Effect Result

  2. นางสาวจิตติรัตน์    มาบจะบก

Photo Effect Result

  3. นางสาวจิราพร   ขวัญเสือ

Photo Effect Result  4. นางสาวภัชชา   ภุมรินทร์

Photo Effect Result